27 กันยายน 2552

Superficial pyoderma


Surface pyoderma หรือ Superficial pyoderma ในสุนัข


สาเหตุ

: ติดเชื้อแบคทีเรีย

 • Staphylococcus intermedius
 • Staphylococcus aureus
 • Staphylococcus hyicus
 • Streptococcus spp.

: ติดเชื้อรา

 • Microsporum canis
 • Trichophyton mentagrophytes

อาการ

1.ติดเชื้อบริเวณชั้นผิวหนังส่วนนอก : Stratum corneum
2.ผิวหนังเป็นผื่นแดง มีตุ่มพุพอง
3.ขอบแผลมีสีแดง ตรงกลางมีฝ้าจับ เปียกแฉะด้วยน้ำหนอง
4.แผลจะขยายกว้างอย่างรวดเร็ว
5.บริเวณรูขุมขนมีตุ่มและเกิดหนอง

บริเวณที่มักพบการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรค

ริมฝีปาก , ใบหน้า , อวัยวะสืบพันธุ์ , หาง , ท้อง , รอยพับย่นของผิวหนัง

20 กันยายน 2552

งานวิจัยดีๆ เพื่อคนไทยผู้รักสุนัข


ปัจจุบันโรคผิวหนังอักเสบเป็นหนอง (pyoderma) ในสุนัขยังคงเป็นโรคที่พบมากในประเทศไทย และต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องมีการนำเข้ายาปฏิชีวนะจากต่างประเทศ มากกว่า 10% ของปริมาณการนำเข้า


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ จึงดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนายาทาภายนอกสำหรับสุนัขเพื่อรักษาโรคผิวหนัง อักเสบเป็นหนอง จากขมิ้นชัน โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี 2547 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีระยะเวลาทำการวิจัย 1 ปี

ดร.ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล หัวหน้าโครงการ ชี้แจงว่า สาเหตุเบื้องต้นในการก่อโรคผิวหนัง อักเสบเป็นหนองในสุนัขมีผลมาจากเชื้อ Staphylococcus intermedius ดังนั้นจึงได้ทำการศึกษาฤทธิ์ในการต้านเชื้อในการต้านเชื้อดังกล่าวของสารสกัดขมิ้นชันและน้ำมันขมิ้นชันในระดับ ห้องปฏิบัติการด้วยวิธีการ Agar dilution และ Agar diffusion ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า สารสกัดขมิ้นชันมีฤทธิ์ต้านและฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรค pyoderma ได้ในขณะที่ส่วนของน้ำมันขมิ้นชัน สามารถออกฤทธิ์ต้านและฆ่าเชื้อราชนิด Trichophyton mentagrophytes และ Microsporum canis ที่พบร่วมในโรค pyoderma ได้ดี
จากผลการศึกษาดังกล่าว วว. จึงได้พัฒนาเป็นยาทาภายนอกสำหรับรักษาโรคผิวหนังอักเสบ เป็นหนองในสุนัขในรูปแบบของเจล Khamin Gel สำหรับทาลงบนผิวหนังบริเวณที่ติดเชื้อ ซึ่งเจลจะมีฤทธิ์ในการต้านและฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังได้พัฒนาเป็น สเปรย์ Khamin Oil สำหรับฉีดพ่นบนผิวหนังสุนัขเพื่อรักษาแผลติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดได้ผ่านการทดสอบความระคายเคืองต่อผิวหนัง และพบว่าไม่ก่อให้เกิด ความระคายเคืองแต่อย่างใด รวมทั้งไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ความสำเร็จจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์เจล Khamin Gel และสเปรย์ Khamin Oil นับเป็นแนวทางหนึ่ง ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมยาทาแก่สัตว์เลี้ยงที่ผลิตจาก สมุนไพรไทย สามารถใช้ทดแทนยาสังเคราะห์และลดการนำเข้ายา จากต่างประเทศอีกด้วย
โรคผิวหนังอักเสบในสุนัข Canine PyodermaPyoderma

คือ การติดเชื้อแบคทีเรียแบบมีหนอง


ซึ่งมีสาเหตุหลักจาก เชื้อ Staphylococcus intermedius เชื้อจะอาศัยอยู่ในเซลล์ ซึ่งมีการพัฒนาตัวเอง ให้เกิดซ้ำเป็นแบบเรื้อรังและแพร่กระจายได้


การจำแนกชนิดของโรค Pyoderma

1. Surface pyoderma or Superficial Pyoderma

 • เชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus spp ., Streptococcus spp.

 • เชื้อรา Microsporum spp. Trichophyton spp.
2. Deep Pyoderma

 • ปรสิตก่อโรคเรื้อนขุมขน Demodex spp.
 • ติดเชื้อแบคทีเรียในส่วนลึกของผิวหนัง
3. Pseudo - Pyoderma


 • ความผิดปกติของภูมิคุ้มกัน ภูมิแพ้-ความไม่สมดุลของฮอร์โมน สารอาหาร

 • Metabolism ภายในร่างกายผิดปกติ-มะเร็งผิวหนัง

 • etc.

คามินออยล์ คามินเจล คืออะไร?


Khamin Oil (คามินออยล์) และ Khamin Gel (คามินเจล)

เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ฯลฯ
ใช้สำหรับโรคผิวหนังอักเสบ (pyoderma) ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา


คามินออยล์และคามินเจล
ประกอบด้วย : สารสกัดจากขมิ้นชัน คือ Tumericl oil และ Cucuminoids

พัฒนาเป็นยาทาภายนอกในรูปแบบเจลและสเปรย์
ที่วิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)
ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ


เรียกได้ว่า เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่วิจัยมาสำหรับสุนัขและแมวโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะ