20 กันยายน 2552

งานวิจัยดีๆ เพื่อคนไทยผู้รักสุนัข


ปัจจุบันโรคผิวหนังอักเสบเป็นหนอง (pyoderma) ในสุนัขยังคงเป็นโรคที่พบมากในประเทศไทย และต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องมีการนำเข้ายาปฏิชีวนะจากต่างประเทศ มากกว่า 10% ของปริมาณการนำเข้า


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ จึงดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนายาทาภายนอกสำหรับสุนัขเพื่อรักษาโรคผิวหนัง อักเสบเป็นหนอง จากขมิ้นชัน โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี 2547 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีระยะเวลาทำการวิจัย 1 ปี

ดร.ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล หัวหน้าโครงการ ชี้แจงว่า สาเหตุเบื้องต้นในการก่อโรคผิวหนัง อักเสบเป็นหนองในสุนัขมีผลมาจากเชื้อ Staphylococcus intermedius ดังนั้นจึงได้ทำการศึกษาฤทธิ์ในการต้านเชื้อในการต้านเชื้อดังกล่าวของสารสกัดขมิ้นชันและน้ำมันขมิ้นชันในระดับ ห้องปฏิบัติการด้วยวิธีการ Agar dilution และ Agar diffusion ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า สารสกัดขมิ้นชันมีฤทธิ์ต้านและฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรค pyoderma ได้ในขณะที่ส่วนของน้ำมันขมิ้นชัน สามารถออกฤทธิ์ต้านและฆ่าเชื้อราชนิด Trichophyton mentagrophytes และ Microsporum canis ที่พบร่วมในโรค pyoderma ได้ดี
จากผลการศึกษาดังกล่าว วว. จึงได้พัฒนาเป็นยาทาภายนอกสำหรับรักษาโรคผิวหนังอักเสบ เป็นหนองในสุนัขในรูปแบบของเจล Khamin Gel สำหรับทาลงบนผิวหนังบริเวณที่ติดเชื้อ ซึ่งเจลจะมีฤทธิ์ในการต้านและฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังได้พัฒนาเป็น สเปรย์ Khamin Oil สำหรับฉีดพ่นบนผิวหนังสุนัขเพื่อรักษาแผลติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดได้ผ่านการทดสอบความระคายเคืองต่อผิวหนัง และพบว่าไม่ก่อให้เกิด ความระคายเคืองแต่อย่างใด รวมทั้งไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ความสำเร็จจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์เจล Khamin Gel และสเปรย์ Khamin Oil นับเป็นแนวทางหนึ่ง ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมยาทาแก่สัตว์เลี้ยงที่ผลิตจาก สมุนไพรไทย สามารถใช้ทดแทนยาสังเคราะห์และลดการนำเข้ายา จากต่างประเทศอีกด้วย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น